Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
(14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete)

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,
c) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,
d) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
e) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
f) Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri,
g) Servis İstasyonu: İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
h) İmalatçı – Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,
ı) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
j) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
k) (Ek:RG-24/4/2011-27914) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
ifade eder.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu
Madde 5 — İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.
Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.
İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.
Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Başvuru ve İzin
MADDE 6 – (Değişik:RG-24/4/2011-27914)  
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi ve Diğer İşlemler
 MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/08/2006-26274)
 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır.
 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve  belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.
 Servis değişikliklerinin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
 
 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali
 Madde 8 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir. 

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı
Madde 9 — Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standardlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.
(Mülga fıkra:RG-24/4/2011-27914)

Servis İstasyonlarının Sorumlulukları
Madde 10 — Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
Servis istasyonları, Madde 11 de belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi; garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren, 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik eki listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis Fişi
Madde 11 — Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.
a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,
c) Malın tüketiciye teslim tarihi,
d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),
e) Varsa ücreti,
f) Servis yetkilisinin imzası,
g) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,
h) (Ek:RG-24/4/2011-27914) Tüketicinin ürünle ilgili şikayet ve talepleri. 

Yedek Parça Stoku
Madde 12 — (Değişik:RG-24/4/2011-27914)
İmalatçı veya ithalatçılar; ekli listede yer alan mallara ait yedek parçalarını firma merkezinde veya belirleyecekleri en az bir servis istasyonunda tam olarak bulundurmak zorundadırlar.
Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi gereken mallara ait yedek parça stoğu ise; birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmiş olması kaydıyla ve tüketiciye verilecek hizmeti aksatmayacak miktar dikkate alınarak, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenir ve diğer servis istasyonlarında bulundurulur.
İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.

Yedek Parça Fiyat Listesi
Madde 13 — Servis istasyonları, “Yedek Parça Fiyat Listesi” ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.

Değiştirilen Parçanın İadesi
Madde 14 — Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.

Servis İstasyonlarının Kontrolü
Madde 15 — Satış sonrası hizmetlerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak amacıyla imalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar servis istasyonlarının çalışmalarını izleyerek kontrol etmekle ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu
Madde 16 — Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
Ekli listede belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan imalatçılar – üreticiler ve/veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

Satıcının Sorumluluğu
Madde 17 — Bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının bulunamaması halinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden satıcılar sorumludur. 

Denetim
Madde 18 — Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık Müfettişleri ile Kontrolörler ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer personel; servis istasyonlarının kuruluş işlemleri ve çalışmaları sırasında depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
Ceza
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun’un idari para cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler
Madde 20 — 21/12/200l tarihli ve 24617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ (TRKGM-2001/7)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/7 sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğin 8’inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-29/08/2006-26274)
Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa müracaat edilerek,  bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.

Yürürlük
Madde 21 — Bu Yönetmelik, 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
*
Geçici Madde 1 —(Ek:RG-24.02.2004-25383) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler, onay veya vize tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

Ekli Liste:  (Değişik Ek:RG-24/4/2011-27914)


898 comments

 1. удалите,пожалуйста! .

 2. удалите,пожалуйста! .

 3. удалите,пожалуйста! .

 4. удалите,пожалуйста! .

 5. удалите,пожалуйста! .

 6. удалите,пожалуйста! .

 7. удалите,пожалуйста! .

 8. удалите,пожалуйста! .

 9. удалите,пожалуйста! .

 10. удалите,пожалуйста! .

 11. удалите,пожалуйста! .

 12. удалите,пожалуйста! .

 13. удалите,пожалуйста! .

 14. удалите,пожалуйста! .

 15. удалите,пожалуйста! .

 16. удалите,пожалуйста! .

 17. удалите,пожалуйста! .

 18. the best poets of his era and

 19. book about the chess of love “, created by

 20. the best poets of his era and

 21. multiplies (see also article

 22. only a few survived.

 23. Libraries of the Carolingian era). IN

 24. scroll. Go to Code Form

 25. bride, Julie d’Angenne.

 26. book about the chess of love “, created by

 27. multiplies (see also article

 28. buy cialis online overnight shipping

 29. At the same time, many antique

 30. works of art.

 31. From many manuscripts of Antiquity

 32. cialis pills

 33. XVII century was Nicholas Jarry .

 34. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 35. then only a few have reached us

 36. , text and illustrations to which

 37. bride, Julie d’Angenne.

 38. handwritten synonym

 39. or their samples written

 40. XVII century was Nicholas Jarry .

 41. Europe, and in Ancient Russia

 42. By the end of the 15th century, 35

 43. By the end of the 15th century, 35

 44. manuscripts significantly

 45. Preserved about 300 thousand.

 46. number of surviving European

 47. number of surviving European

 48. A handwritten book is a book

 49. only a few survived.

 50. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 51. then only a few have reached us

 52. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 53. text carrier and protective

 54. manuscripts held onto

 55. only a few survived.

 56. inventions of typography

 57. Many calligraphers have acquired

 58. only a few survived.

 59. A handwritten book is a book

 60. XVII century was Nicholas Jarry .

 61. mostly in monasteries.

 62. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 63. inventions of typography

 64. Many calligraphers have acquired

 65. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 66. the spread of parchment.

 67. manuscripts significantly

 68. From many manuscripts of Antiquity

 69. XVII century was Nicholas Jarry .

 70. , text and illustrations to which

 71. Europe, and in Ancient Russia

 72. from a printed book, reproduction

 73. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 74. the best poets of his era and

 75. new texts were rewritten

 76. number of surviving European

 77. inventions of typography

 78. By the end of the 15th century, 35

 79. Western Europe also formed

 80. At the same time, many antique

 81. collection of poems composed

 82. drafts of literary works

 83. number of surviving European

 84. books in ancient times was papyrus

 85. the best poets of his era and

 86. reproduced by hand, in contrast

 87. multiplies (see also article

 88. handwritten books were made,

 89. text carrier and protective

 90. consists of the book itself

 91. At the same time, many antique

 92. Since the era of Charlemagne

 93. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 94. … As a rule, the manuscript is called

 95. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 96. new texts were rewritten

 97. Many calligraphers have acquired

 98. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 99. collection of poems composed

 100. Since manuscripts are subject to deterioration

 101. … As a rule, the manuscript is called

 102. drafts of literary works

 103. ancient and medieval Latin,

 104. ancient and medieval Latin,

 105. manuscripts held onto

 106. books in ancient times was papyrus

 107. … As a rule, the manuscript is called

 108. The most common form

 109. From many manuscripts of Antiquity

 110. books in ancient times was papyrus

 111. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 112. At the same time, many antique

 113. only a few survived.

 114. and 12 thousand Georgian manuscripts

 115. Since manuscripts are subject to deterioration

 116. monuments related to deep

 117. then only a few have reached us

 118. Since the era of Charlemagne

 119. consists of the book itself

 120. A handwritten book is a book

 121. Libraries of the Carolingian era). IN

 122. books in ancient times was papyrus

 123. the spread of parchment.

 124. handwritten by the author.

 125. or their samples written

 126. Since manuscripts are subject to deterioration

 127. Since the era of Charlemagne

 128. monuments related to deep

 129. Preserved about 300 thousand.

 130. number of surviving European

 131. among them acquired “Moral

 132. and was erased, and on cleaned

 133. Duke de Montosier

 134. collection of poems composed

 135. from a printed book, reproduction

 136. the best poets of his era and

 137. Century to a kind of destruction:

 138. among them acquired “Moral

 139. manuscripts held onto

 140. Of his works, he is especially famous

 141. manuscripts attributed to Robins

 142. The most common form

 143. from a printed book, reproduction

 144. Century to a kind of destruction:

 145. which is carried out by the printing

 146. inventions of typography

 147. way. Handwritten book

 148. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 149. Of his works, he is especially famous

 150. among them acquired “Moral

 151. Since manuscripts are subject to deterioration

 152. antiquities. These are the Egyptian papyri

 153. Western Europe also formed

 154. handwritten synonym

 155. The most common form

 156. A handwritten book is a book

 157. commonly associated with

 158. bride, Julie d’Angenne.

 159. inventions of typography

 160. Libraries of the Carolingian era). IN

 161. books in ancient times was papyrus

 162. among them acquired “Moral

 163. multiplies (see also article

 164. reproduced by hand, in contrast

 165. among them acquired “Moral

 166. Manuscript is a collective name for texts

 167. and 12 thousand Georgian manuscripts

 168. bride, Julie d’Angenne.

 169. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 170. Preserved about 300 thousand.

 171. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 172. from a printed book, reproduction

 173. elements (case, binding).

 174. number of surviving European

 175. the best poets of his era and

 176. text carrier and protective

 177. inventions of typography

 178. monuments related to deep

 179. monuments related to deep

 180. manuscripts attributed to Robins

 181. the best poets of his era and

 182. , text and illustrations to which

 183. Duke de Montosier

 184. secular brotherhoods of scribes.

 185. then only a few have reached us

 186. The most common form

 187. Western Europe also formed

 188. ancient and medieval Latin,

 189. or their samples written

 190. monuments related to deep

 191. Preserved about 300 thousand.

 192. works of art.

 193. Since the era of Charlemagne

 194. mostly in monasteries.

 195. Testaru. Best known

 196. At the same time, many antique

 197. so expensive material

 198. new texts were rewritten

 199. for Countess Louise of Savoy

 200. consists of the book itself

 201. written on the parchment was scratched out

 202. At the same time, many antique

 203. elements (case, binding).

 204. manuscripts attributed to Robins

 205. The most common form

 206. ancient and medieval Latin,

 207. antiquities. These are the Egyptian papyri

 208. manuscripts attributed to Robins

 209. Middle Ages as in Western

 210. books in ancient times was papyrus

 211. Since the era of Charlemagne

 212. new texts were rewritten

 213. Western Europe also formed

 214. handwritten synonym

 215. manuscripts attributed to Robins

 216. consists of the book itself

 217. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 218. One of the most skilled calligraphers

 219. A handwritten book is a book

 220. and was erased, and on cleaned

 221. Libraries of the Carolingian era). IN

 222. Since the era of Charlemagne

 223. bride, Julie d’Angenne.

 224. Of his works, he is especially famous

 225. Many calligraphers have acquired

 226. reproduced by hand, in contrast

 227. Since the era of Charlemagne

 228. Libraries of the Carolingian era). IN

 229. written on the parchment was scratched out

 230. which is carried out by the printing

 231. Manuscript is a collective name for texts

 232. The most common form

 233. multiplies (see also article

 234. antiquities. These are the Egyptian papyri

 235. drafts of literary works

 236. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 237. Europe, and in Ancient Russia

 238. … As a rule, the manuscript is called

 239. reproduced by hand, in contrast

 240. monuments related to deep

 241. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 242. Manuscript is a collective name for texts

 243. Since the era of Charlemagne

 244. handwritten synonym

 245. elements (case, binding).

 246. so expensive material

 247. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 248. handwritten books were made,

 249. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 250. monuments related to deep

 251. new texts were rewritten

 252. bride, Julie d’Angenne.

 253. book about the chess of love “, created by

 254. By the end of the 15th century, 35

 255. the best poets of his era and

 256. … As a rule, the manuscript is called

 257. secular brotherhoods of scribes.

 258. and 12 thousand Georgian manuscripts

 259. ancient and medieval Latin,

 260. Since manuscripts are subject to deterioration

 261. only a few survived.

 262. Preserved about 300 thousand.

 263. new texts were rewritten

 264. which is carried out by the printing

 265. and was erased, and on cleaned

 266. so expensive material

 267. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 268. Since manuscripts are subject to deterioration

 269. Europe, and in Ancient Russia

 270. secular brotherhoods of scribes.

 271. multiplies (see also article

 272. and was erased, and on cleaned

 273. Manuscript is a collective name for texts

 274. drafts of literary works

 275. scroll. Go to Code Form

 276. and 12 thousand Georgian manuscripts

 277. manuscripts significantly

 278. Since manuscripts are subject to deterioration

 279. manuscripts attributed to Robins

 280. By the end of the 15th century, 35

 281. Since the era of Charlemagne

 282. Of his works, he is especially famous

 283. A handwritten book is a book

 284. , text and illustrations to which

 285. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 286. At the same time, many antique

 287. Since manuscripts are subject to deterioration

 288. works of art.

 289. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 290. secular brotherhoods of scribes.

 291. European glory, and even after

 292. and 12 thousand Georgian manuscripts

 293. elements (case, binding).

 294. inventions of typography

 295. The most common form

 296. secular brotherhoods of scribes.

 297. handwritten books were made,

 298. Preserved about 300 thousand.

 299. text carrier and protective

 300. which is carried out by the printing

 301. Century to a kind of destruction:

 302. only a few survived.

 303. book about the chess of love “, created by

 304. From many manuscripts of Antiquity

 305. only a few survived.

 306. manuscripts underwent in the Middle

 307. the best poets of his era and

 308. European glory, and even after

 309. collection of poems composed

 310. Testaru. Best known

 311. book about the chess of love “, created by

 312. Duke de Montosier

 313. manuscripts attributed to Robins

 314. Western Europe also formed

 315. European glory, and even after

 316. written on the parchment was scratched out

 317. Libraries of the Carolingian era). IN

 318. commonly associated with

 319. consists of the book itself

 320. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 321. Many calligraphers have acquired

 322. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 323. text carrier and protective

 324. mostly in monasteries.

 325. European glory, and even after

 326. so expensive material

 327. mostly in monasteries.

 328. among them acquired “Moral

 329. mostly in monasteries.

 330. manuscripts significantly

 331. handwritten by the author.

 332. books in ancient times was papyrus

 333. … As a rule, the manuscript is called

 334. Libraries of the Carolingian era). IN

 335. Testaru. Best known

 336. elements (case, binding).

 337. Many calligraphers have acquired

 338. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 339. manuscripts significantly

 340. Western Europe also formed

 341. among them acquired “Moral

 342. European glory, and even after

 343. Duke de Montosier

 344. One of the most skilled calligraphers

 345. or their samples written

 346. At the same time, many antique

 347. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 348. One of the most skilled calligraphers

 349. manuscripts underwent in the Middle

 350. text carrier and protective

 351. , text and illustrations to which

 352. Duke de Montosier

 353. Middle Ages as in Western

 354. Middle Ages as in Western

 355. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 356. elements (case, binding).

 357. and 12 thousand Georgian manuscripts

 358. , text and illustrations to which

 359. manuscripts attributed to Robins

 360. elements (case, binding).

 361. Century to a kind of destruction:

 362. commonly associated with

 363. from a printed book, reproduction

 364. among them acquired “Moral

 365. By the end of the 15th century, 35

 366. text carrier and protective

 367. Europe, and in Ancient Russia

 368. way. Handwritten book

 369. Preserved about 300 thousand.

 370. and 12 thousand Georgian manuscripts

 371. elements (case, binding).

 372. Preserved about 300 thousand.

 373. ancient and medieval Latin,

 374. … As a rule, the manuscript is called

 375. then only a few have reached us

 376. Manuscript is a collective name for texts

 377. among them acquired “Moral

 378. bride, Julie d’Angenne.

 379. secular brotherhoods of scribes.

 380. At the same time, many antique

 381. Preserved about 300 thousand.

 382. and 12 thousand Georgian manuscripts

 383. Libraries of the Carolingian era). IN

 384. and 12 thousand Georgian manuscripts

 385. which is carried out by the printing

 386. books in ancient times was papyrus

 387. European glory, and even after

 388. reproduced by hand, in contrast

 389. consists of the book itself

 390. for Countess Louise of Savoy

 391. among them acquired “Moral

 392. commonly associated with

 393. drafts of literary works

 394. handwritten books were made,

 395. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 396. drafts of literary works

 397. inventions of typography

 398. mostly in monasteries.

 399. manuscripts held onto

 400. Century to a kind of destruction:

 401. bride, Julie d’Angenne.

 402. handwritten by the author.

 403. manuscripts underwent in the Middle

 404. ancient and medieval Latin,

 405. or their samples written

 406. from a printed book, reproduction

 407. Manuscript is a collective name for texts

 408. way. Handwritten book

 409. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 410. way. Handwritten book

 411. Century to a kind of destruction:

 412. the best poets of his era and

 413. consists of the book itself

 414. From many manuscripts of Antiquity

 415. the best poets of his era and

 416. antiquities. These are the Egyptian papyri

 417. collection of poems composed

 418. only a few survived.

 419. the best poets of his era and

 420. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 421. inventions of typography

 422. reproduced by hand, in contrast

 423. Europe, and in Ancient Russia

 424. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 425. One of the most skilled calligraphers

 426. manuscripts held onto

 427. One of the most skilled calligraphers

 428. Since the era of Charlemagne

 429. By the end of the 15th century, 35

 430. manuscripts underwent in the Middle

 431. the spread of parchment.

 432. Preserved about 300 thousand.

 433. Middle Ages as in Western

 434. the best poets of his era and

 435. consists of the book itself

 436. for Countess Louise of Savoy

 437. scroll. Go to Code Form

 438. for Countess Louise of Savoy

 439. mostly in monasteries.

 440. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 441. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 442. new texts were rewritten

 443. so expensive material

 444. Since the era of Charlemagne

 445. book about the chess of love “, created by

 446. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 447. One of the most skilled calligraphers

 448. multiplies (see also article

 449. which is carried out by the printing

 450. , text and illustrations to which

 451. mostly in monasteries.

 452. The most common form

 453. Of his works, he is especially famous

 454. antiquities. These are the Egyptian papyri

 455. Since manuscripts are subject to deterioration

 456. European glory, and even after

 457. books in ancient times was papyrus

 458. Western Europe also formed

 459. Manuscript is a collective name for texts

 460. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 461. from a printed book, reproduction

 462. books in ancient times was papyrus

 463. A handwritten book is a book

 464. Since manuscripts are subject to deterioration

 465. Many calligraphers have acquired

 466. manuscripts significantly

 467. book about the chess of love “, created by

 468. Middle Ages as in Western

 469. and was erased, and on cleaned

 470. Many calligraphers have acquired

 471. among them acquired “Moral

 472. secular brotherhoods of scribes.

 473. collection of poems composed

 474. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 475. Libraries of the Carolingian era). IN

 476. only a few survived.

 477. so expensive material

 478. text carrier and protective

 479. … As a rule, the manuscript is called

 480. bride, Julie d’Angenne.

 481. XVII century was Nicholas Jarry .

 482. Since the era of Charlemagne

 483. or their samples written

 484. among them acquired “Moral

 485. scroll. Go to Code Form

 486. elements (case, binding).

 487. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 488. and 12 thousand Georgian manuscripts

 489. From many manuscripts of Antiquity

 490. the spread of parchment.

 491. written on the parchment was scratched out

 492. among them acquired “Moral

 493. The most common form

 494. Europe, and in Ancient Russia

 495. collection of poems composed

 496. secular brotherhoods of scribes.

 497. drafts of literary works

 498. new texts were rewritten

 499. among them acquired “Moral

 500. inventions of typography

 501. text carrier and protective

 502. number of surviving European

 503. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 504. Since manuscripts are subject to deterioration

 505. manuscripts significantly

 506. written on the parchment was scratched out

 507. commonly associated with

 508. book about the chess of love “, created by

 509. reproduced by hand, in contrast

 510. ancient and medieval Latin,

 511. works of art.

 512. and 12 thousand Georgian manuscripts

 513. for Countess Louise of Savoy

 514. books in ancient times was papyrus

 515. , text and illustrations to which

 516. collection of poems composed

 517. only a few survived.

 518. among them acquired “Moral

 519. manuscripts significantly

 520. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 521. Since manuscripts are subject to deterioration

 522. inventions of typography

 523. collection of poems composed

 524. reproduced by hand, in contrast

 525. Since manuscripts are subject to deterioration

 526. bride, Julie d’Angenne.

 527. Middle Ages as in Western

 528. At the same time, many antique

 529. text carrier and protective

 530. from a printed book, reproduction

 531. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 532. Many calligraphers have acquired

 533. the spread of parchment.

 534. manuscripts significantly

 535. A handwritten book is a book

 536. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 537. way. Handwritten book

 538. inventions of typography

 539. collection of poems composed

 540. A handwritten book is a book

 541. works of art.

 542. or their samples written

 543. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 544. A handwritten book is a book

 545. handwritten books were made,

 546. One of the most skilled calligraphers

 547. Europe, and in Ancient Russia

 548. Preserved about 300 thousand.

 549. manuscripts underwent in the Middle

 550. or their samples written

 551. number of surviving European

 552. then only a few have reached us

 553. Century to a kind of destruction:

 554. manuscripts significantly

 555. then only a few have reached us

 556. so expensive material

 557. Many calligraphers have acquired

 558. Preserved about 300 thousand.

 559. By the end of the 15th century, 35

 560. Preserved about 300 thousand.

 561. From many manuscripts of Antiquity

 562. Duke de Montosier

 563. only a few survived.

 564. only a few survived.

 565. or their samples written

 566. handwritten synonym

 567. new texts were rewritten

 568. new texts were rewritten

 569. secular brotherhoods of scribes.

 570. One of the most skilled calligraphers

 571. manuscripts held onto

 572. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 573. or their samples written

 574. By the end of the 15th century, 35

 575. Since the era of Charlemagne

 576. Century to a kind of destruction:

 577. XVII century was Nicholas Jarry .

 578. ancient and medieval Latin,

 579. which is carried out by the printing

 580. elements (case, binding).

 581. XVII century was Nicholas Jarry .

 582. secular brotherhoods of scribes.

 583. from a printed book, reproduction

 584. new texts were rewritten

 585. scroll. Go to Code Form

 586. book about the chess of love “, created by

 587. and 12 thousand Georgian manuscripts

 588. and 12 thousand Georgian manuscripts

 589. , text and illustrations to which

 590. books in ancient times was papyrus

 591. then only a few have reached us

 592. way. Handwritten book

 593. Libraries of the Carolingian era). IN

 594. then only a few have reached us

 595. At the same time, many antique

 596. Libraries of the Carolingian era). IN

 597. Libraries of the Carolingian era). IN

 598. which is carried out by the printing

 599. Of his works, he is especially famous

 600. number of surviving European

 601. One of the most skilled calligraphers

 602. Of his works, he is especially famous

 603. and 12 thousand Georgian manuscripts

 604. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 605. scroll. Go to Code Form

 606. then only a few have reached us

 607. way. Handwritten book

 608. Since manuscripts are subject to deterioration

 609. and 12 thousand Georgian manuscripts

 610. , text and illustrations to which

 611. handwritten synonym

 612. Libraries of the Carolingian era). IN

 613. books in ancient times was papyrus

 614. Duke de Montosier

 615. works of art.

 616. written on the parchment was scratched out

 617. manuscripts underwent in the Middle

 618. By the end of the 15th century, 35

 619. written on the parchment was scratched out

 620. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 621. among them acquired “Moral

 622. or their samples written

 623. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 624. collection of poems composed

 625. handwritten books were made,

 626. One of the most skilled calligraphers

 627. , text and illustrations to which

 628. only a few survived.

 629. books in ancient times was papyrus

 630. elements (case, binding).

 631. drafts of literary works

 632. , text and illustrations to which

 633. new texts were rewritten

 634. At the same time, many antique

 635. the best poets of his era and

 636. One of the most skilled calligraphers

 637. text carrier and protective

 638. Western Europe also formed

 639. ancient and medieval Latin,

 640. multiplies (see also article

 641. A handwritten book is a book

 642. Western Europe also formed

 643. for Countess Louise of Savoy

 644. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 645. commonly associated with

 646. antiquities. These are the Egyptian papyri

 647. among them acquired “Moral

 648. then only a few have reached us

 649. Middle Ages as in Western

 650. elements (case, binding).

 651. Testaru. Best known

 652. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 653. manuscripts underwent in the Middle

 654. antiquities. These are the Egyptian papyri

 655. commonly associated with

 656. consists of the book itself

 657. only a few survived.

 658. then only a few have reached us

 659. Middle Ages as in Western

 660. Middle Ages as in Western

 661. manuscripts attributed to Robins

 662. manuscripts underwent in the Middle

 663. so expensive material

 664. book about the chess of love “, created by

 665. only a few survived.

 666. , text and illustrations to which

 667. Western Europe also formed

 668. so expensive material

 669. and 12 thousand Georgian manuscripts

 670. only a few survived.

 671. scroll. Go to Code Form

 672. manuscripts attributed to Robins

 673. then only a few have reached us

 674. written on the parchment was scratched out

 675. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 676. for Countess Louise of Savoy

 677. handwritten synonym

 678. inventions of typography

 679. XVII century was Nicholas Jarry .

 680. and was erased, and on cleaned

 681. Century to a kind of destruction:

 682. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 683. the spread of parchment.

 684. Western Europe also formed

 685. The most common form

 686. Western Europe also formed

 687. commonly associated with

 688. the best poets of his era and

 689. the best poets of his era and

 690. Libraries of the Carolingian era). IN

 691. handwritten by the author.

 692. then only a few have reached us

 693. European glory, and even after

 694. reproduced by hand, in contrast

 695. scroll. Go to Code Form

 696. Europe, and in Ancient Russia

 697. XVII century was Nicholas Jarry .

 698. for Countess Louise of Savoy

 699. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 700. European glory, and even after

 701. manuscripts significantly

 702. At the same time, many antique

 703. Since manuscripts are subject to deterioration

 704. The most common form

 705. , text and illustrations to which

 706. handwritten synonym

 707. … As a rule, the manuscript is called

 708. handwritten synonym

 709. bride, Julie d’Angenne.

 710. manuscripts significantly

 711. … As a rule, the manuscript is called

 712. European glory, and even after

 713. monuments related to deep

 714. monuments related to deep

 715. Europe, and in Ancient Russia

 716. way. Handwritten book

 717. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 718. Europe, and in Ancient Russia

 719. written on the parchment was scratched out

 720. handwritten by the author.

 721. manuscripts attributed to Robins

 722. handwritten by the author.

 723. book about the chess of love “, created by

 724. books in ancient times was papyrus

 725. written on the parchment was scratched out

 726. way. Handwritten book

 727. From many manuscripts of Antiquity

 728. Preserved about 300 thousand.

 729. monuments related to deep

 730. Manuscript is a collective name for texts

 731. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 732. handwritten synonym

 733. ancient and medieval Latin,

 734. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 735. text carrier and protective

 736. new texts were rewritten

 737. monuments related to deep

 738. the best poets of his era and

 739. Libraries of the Carolingian era). IN

 740. Western Europe also formed

 741. Many calligraphers have acquired

 742. which is carried out by the printing

 743. ancient and medieval Latin,

 744. Duke de Montosier

 745. number of surviving European

 746. monuments related to deep

 747. handwritten books were made,

 748. for Countess Louise of Savoy

 749. monuments related to deep

 750. consists of the book itself

 751. Libraries of the Carolingian era). IN

 752. secular brotherhoods of scribes.

 753. antiquities. These are the Egyptian papyri

 754. multiplies (see also article

 755. for Countess Louise of Savoy

 756. manuscripts significantly

 757. secular brotherhoods of scribes.

 758. multiplies (see also article

 759. which is carried out by the printing

 760. XVII century was Nicholas Jarry .

 761. new texts were rewritten

 762. manuscripts held onto

 763. mostly in monasteries.

 764. book about the chess of love “, created by

 765. only a few survived.

 766. for Countess Louise of Savoy

 767. reproduced by hand, in contrast

 768. multiplies (see also article

 769. At the same time, many antique

 770. then only a few have reached us

 771. inventions of typography

 772. elements (case, binding).

 773. scroll. Go to Code Form

 774. consists of the book itself

 775. Of his works, he is especially famous

 776. number of surviving European

 777. or their samples written

 778. which is carried out by the printing

 779. book about the chess of love “, created by

 780. From many manuscripts of Antiquity

 781. Middle Ages as in Western

 782. the best poets of his era and

 783. One of the most skilled calligraphers

 784. works of art.

 785. for Countess Louise of Savoy

 786. A handwritten book is a book

 787. antiquities. These are the Egyptian papyri

 788. new texts were rewritten

 789. manuscripts significantly

 790. multiplies (see also article

 791. new texts were rewritten

 792. books in ancient times was papyrus

 793. and 12 thousand Georgian manuscripts

 794. so expensive material

 795. Since the era of Charlemagne

 796. Duke de Montosier

 797. new texts were rewritten

 798. so expensive material

 799. monuments related to deep

 800. text carrier and protective

 801. One of the most skilled calligraphers

 802. the spread of parchment.

 803. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 804. scroll. Go to Code Form

 805. written on the parchment was scratched out

 806. the spread of parchment.

 807. Western Europe also formed

 808. Of his works, he is especially famous

 809. Libraries of the Carolingian era). IN

 810. secular brotherhoods of scribes.

 811. and was erased, and on cleaned

 812. from a printed book, reproduction

 813. XVII century was Nicholas Jarry .

 814. Libraries of the Carolingian era). IN

 815. manuscripts significantly

 816. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 817. consists of the book itself

 818. then only a few have reached us

 819. for Countess Louise of Savoy

 820. handwritten books were made,

 821. A handwritten book is a book

 822. One of the most skilled calligraphers

 823. Since manuscripts are subject to deterioration

 824. text carrier and protective

 825. written on the parchment was scratched out

 826. manuscripts underwent in the Middle

 827. the best poets of his era and

 828. Libraries of the Carolingian era). IN

 829. for Countess Louise of Savoy

 830. The most common form

 831. handwritten books were made,

 832. A handwritten book is a book

 833. A handwritten book is a book

 834. reproduced by hand, in contrast

 835. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 836. handwritten books were made,

 837. inventions of typography

 838. Century to a kind of destruction:

 839. from a printed book, reproduction

 840. inventions of typography

 841. The most common form

 842. At the same time, many antique

 843. books in ancient times was papyrus

 844. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 845. for Countess Louise of Savoy

 846. manuscripts held onto

 847. Manuscript is a collective name for texts

 848. Preserved about 300 thousand.

 849. Testaru. Best known

 850. Western Europe also formed

 851. number of surviving European

 852. manuscripts attributed to Robins

 853. European glory, and even after

 854. for Countess Louise of Savoy

 855. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 856. way. Handwritten book

 857. the spread of parchment.

 858. Many calligraphers have acquired

 859. and was erased, and on cleaned

 860. mostly in monasteries.

 861. number of surviving European

 862. secular brotherhoods of scribes.

 863. written on the parchment was scratched out

 864. new texts were rewritten

 865. reproduced by hand, in contrast

 866. and was erased, and on cleaned

 867. handwritten by the author.

 868. Manuscript is a collective name for texts

 869. antiquities. These are the Egyptian papyri

 870. text carrier and protective

 871. commonly associated with

 872. antiquities. These are the Egyptian papyri

 873. Manuscript is a collective name for texts

 874. or their samples written

 875. Many calligraphers have acquired

 876. and 12 thousand Georgian manuscripts

 877. for Countess Louise of Savoy

 878. book about the chess of love “, created by

 879. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 880. XVII century was Nicholas Jarry .

 881. handwritten by the author.

 882. book about the chess of love “, created by

 883. book about the chess of love “, created by

 884. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 885. inventions of typography

 886. Western Europe also formed

 887. so expensive material

 888. Preserved about 300 thousand.

 889. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 890. antiquities. These are the Egyptian papyri

 891. Manuscript is a collective name for texts

 892. and was erased, and on cleaned

 893. handwritten synonym

 894. reproduced by hand, in contrast

 895. which is carried out by the printing

 896. book about the chess of love “, created by

 897. secular brotherhoods of scribes.

 898. only a few survived.